Paano naging Dios si Jesucristo gayong Siya ang nagsabing Siya’y tao sa Juan 8:40? (2/2)

Tanong:

Paano naging Dios si Jesucristo gayong Siya mismo ang nagsabing Siya'y tao sa Juan 8:40?

Bro. Eli Soriano:

Parang iyong lalaki, nagdamit babae. Babae ba talaga? Nagdamit babae lang pero lalaki iyon, ‘di ba? Anong ibig kong sabihin? Si Kristo nagkatawang tao, Dios iyon.Nagkatawang tao, dahil kung tao ka na, hindi ka na magkakatawang tao. Pakinggan mo sa Filipos sa Magandang Balita Biblia 2:5...

Bro. Rolan Ocampo:

Filipos 2:5-6
"Magpakababa kayo tulad ni Cristo Jesus: Kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos."

Bro. Eli Soriano:

‘Kita mo?, “kahit Siya ay Dios, hindi Siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Dios”. Dios Siya talaga. Pero bakit merong tao? Nagkatawang tao. Ang tao, iyong katawan, pero iyong nasa loob ng katawan hindi tao iyon. Pakinggan mo sa 10:5 ng Hebreo, kapatid.

Bro. Rolan Ocampo:

Hebreo 10:5
"Kaya’t pagpasok niya sa sanglibutan, ay sinasabi, Hain at handog ay hindi mo ibig. Nguni’t isang katawan ang sa akin ay inihanda mo;

Bro. Eli Soriano:

Pagpasok Niya sa sanlibutan, sinabi Niya: "Hain at handog ay hindi mo ibig. Nguni’t isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. " So, hindi Siya talaga tao. Galing nga Siya doon sa langit. Pumasok Siya sa sanlibutan. Pagpasok Niya sa sanlibutan, ang tinahanan Niya o sinakyan Niya, iyong katawan. Anong katawan iyon? Katawang tao. Talagang may tao iyong katawan. Pero iyong pumasok doon sa katawan, hindi tao iyon. Ano ba iyong nasa katawan? Pakinggan mo sa Colosas 2:9 :

Bro. Rolan Ocampo:

Colosas 2:9 :
"Sapagka't sa kaniya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka Dios sa kahayagan ayon sa laman."

Bro. Eli Soriano:

Basahin natin yung Magandang Balita Biblia.

Bro. Rolan Ocampo:

Colosas 2:9
"Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Cristo nang siya'y maging tao."

Bro. Eli Soriano:

Noong magkatawang tao Siya, nasa Kaniya iyong buong kalikasan ng Dios. Nananahan sa Kaniya ang buong kapuspusan ng pagka Dios sa Kaniyang katawang tao. Sa Ingles ang pagkakasabi diyan sa Colosas 2:9;

Colossians 2:9
" For in him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily."

Nandoon sa body yung fullness of Godhead, kaya hindi tao iyon. Ang totoo, pumasok nga lang iyon sa sanlibutan, hindi naman dito nanggaling iyon. Saan ba galing iyon? Ang Kristo na iyon? Na pagpasok sa sanlibutan ay ipinaghanda siya ng Dios ng isang katawan? Saan ba Siya galing? Pakinggan mo sa 3..

Bro. Rolan Ocampo:

Juan 13:3
“Si Jesus, sa pagkatalastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kaniyang mga kamay, at siya'y nanggaling sa Dios, at sa Dios din paroroon.”

Bro. Eli Soriano:

Nanggaling Siya sa Dios, sa Dios din Siya paroroon. Iyan ang nakasulat sa 13:3 ng Juan. Galing Siya sa Dios, sa Dios din Siya paroroon. Kaya hindi Siya tao, nanggaling Siya doon sa Dios. At saan ba Siya nanggaling sa Dios, Kapatid na Rolan? 1: 18 ng Juan,

Bro. Rolan Ocampo:

Juan 1:18
“Walang taong nakakita kailan man sa Dios; ang bugtong na Dios, na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa kanya.”

Bro. Eli Soriano:

Ang bugtong na Dios o bugtong na Anak na nasa sinapupunan ng Ama, nasa sinapupunan pala Siya ng Ama. Doon Siya nanggaling. Pagpasok Niya sa sanlibutan, doon Siya nanggaling, sa sinapupunan ng Ama. Pagdating Niya rito sa lupa, ipinaghanda Siya ng Dios ng isang katawan. At iyong katawan na iyon, iyon ang ipinaglihi ni Maria. Tao iyong katawan na iyon, dahil Siya’y nagkatawang tao. Ganyan iyan kapatid.