Bakit takot mamatay ang tao?

Tanong:

Bakit po ang tao ay parang takot mamatay?

Bro. Eli Soriano:

Lahat ng tao, takot mamatay, kapatid. Walang tao na hindi takot mamatay. Si Cristo, noong mamamatay na, nalumbay siya. Namanglaw siya noong alam niyang mamamatay na siya. Cristo na iyon. Anak na ng Dios iyon. Basahin natin ang Mateo 26:38 –

Bro. Daniel Razon:

Mateo 26:38
“Nang magkagayo’y sinabi niya sa kanila, Namamanglaw na lubha ang kaluluwa ko, hanggang sa kamatayan: …”

Bro. Eli Soriano:

Sabi niya sa mga alagad, “Namamanglaw na lubha ang kaluluwa ko, hanggang sa kamatayan:” Sa English, ang pagkakasabi roon –

Bro. Daniel Razon:

Matthew 26:38
“Then saith he unto them, My soul is exceeding sorrowful, even unto death: …”

Bro. Eli Soriano:

“…. My soul is exceeding sorrowful…” Napakalungkot niya noong siya aymamamatay. “…exceeding sorrowful,” sabi ng Biblia. Lahat ng tao, may ganyang pakiramdam. Ngayon, nawawala lang iyang pagkatakot mo sa kamatayan, kapatid, kapag ikaw ay nakapaghanda na natanggap mo na talagang mamamatay ka na, wala ka nang magagawa. Naaalis din iyon. Para lang iyan iyong kawikaan ng mga Tagalog na, “Iyong itak hanggang hindi itinataga, masakit pero kapag naitaga na, alam mo na ang sakit.” Ganoon. Iyan ang aking masasabi sa iyo.